Algemene voorwaarden

Laatste wijziging: 14 maart 2024Download als PDF

Art 1. Toepasselijkheid

 1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Stichting Jeugdbondsuitgeverij zijn deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
 2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
 3. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel schriftelijke goedkeuring door Stichting Jeugdbondsuitgeverij worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 4. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Stichting Jeugdbondsuitgeverij worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Stichting Jeugdbondsuitgeverij ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
 5. Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).

Art 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen van Stichting Jeugdbondsuitgeverij zijn vrijblijvend en Stichting Jeugdbondsuitgeverij behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
 2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Stichting Jeugdbondsuitgeverij. Stichting Jeugdbondsuitgeverij is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Stichting Jeugdbondsuitgeverij dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.

Art 3. Prijzen en betalingen

 1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro, exclusief handeling- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Stichting Jeugdbondsuitgeverij is vrijgesteld van BTW.
 2. Stichting Jeugdbondsuitgeverij biedt de volgende betalingsmogelijkheden: Vooruitbetaling: U kunt vooruit betalen als u besteld heeft via de website. Uw bestelling wordt dan afgeleverd nadat uw betaling bij Stichting Jeugdbondsuitgeverij binnen is. U kunt bij vooruitbetaling het totaalbedrag overmaken naar rekening NL74 TRIO 0320 0594 21 (BIC: TRIONL2U) t.n.v. Stichting Jeugdbondsuitgeverij
  Contant: U kunt contant betalen bij aankoop bij onze stand op diverse activiteiten van groene organisaties.
  Betaling na levering: In overleg met en na goedkeuring door Stichting Jeugdbondsuitgeverij is het mogelijk na levering van producten te betalen.
 3. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten dalen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, wordt het bedrag automatisch in mindering gebracht.

Art 4. Levering

 1. Stichting Jeugdbondsuitgeverij hanteert een maximale levertermijn van 30 dagen na ontvangst van de betaling, tenzij anders aangegaan met de koper. Wanneer de bestelde producten niet binnen voorgenoemde termijn geleverd worden, heeft u de mogelijkheid om de koopovereenkomst te ontbinden.
 2. De door Stichting Jeugdbondsuitgeverij opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.
 3. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
 4. Na ontvangst van het product heeft u een afkoelingsperiode van 14 kalenderdagen om zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden en het product te retourneren of te ruilen. Zie hiervoor artikel 5 van deze algemene voorwaarden.

Art 5. Annuleren of herroepen van de bestelling

 1. U heeft het recht om de bestelling kosteloos te annuleren. Dit dient echter te gebeuren voordat de bestelling bij Stichting Jeugdbondsuitgeverij wordt uitgezonden.
 2. U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
 3. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen nadat u uw bestelling heeft ontvangen.
 4. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring via mail, telefoon of het contactformulier op onze site (https://jeugdbondsuitgeverij.nl/Contact) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk instructies voor het terugzenden van de bestelde producten.
 5. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
 6. Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
 7. Nadat u ons heeft gemeld dat u gebruik maakt van uw recht tot herroeping dient u de bestelde producten binnen 14 dagen in ongebruikte staat en in originele verpakking aan ons terug te sturen. De kosten en het risico van deze retourzending zijn voor uw rekening. In het geval dat het geretourneerde sporen van gebruik vertoont zijn wij gerechtigd hier kosten voor in rekening te brengen.
 8. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Art 6. Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Stichting Jeugdbondsuitgeverij verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Art 7. Reclames en aansprakelijkheid

 1. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Stichting Jeugdbondsuitgeverij daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, contact op te nemen met Stichting Jeugdbondsuitgeverij.
 2. Indien een product een gebrek vertoont, zal Stichting Jeugdbondsuitgeverij bepalen of het product hersteld of vervangen wordt.
 3. Indien aannemelijk is dat het gebrek aan u te wijten is of anderszins voor uw rekening en risico is, zal in overleg het product in dezelfde toestand terugzenden of voor uw rekening laten herstellen/vervangen.

Art 8. Bestellingen/communicatie

 1. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Stichting Jeugdbondsuitgeverij , dan wel tussen Stichting Jeugdbondsuitgeverij en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Stichting Jeugdbondsuitgeverij, is Stichting Jeugdbondsuitgeverij niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Stichting Jeugdbondsuitgeverij.

Art 9. Persoonsgegevens

 1. Stichting Jeugdbondsuitgeverij respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie. De persoonlijke informatie die u ons verschaft, zal altijd met zorg vertrouwelijk worden behandeld.
 2. De persoonlijke informatie zijn alle gegevens die in het bestelformulier zijn ingevuld.
 3. Stichting Jeugdbondsuitgeverij zal uw persoonlijke gegevens gebruiken om de overeenkomst na te komen. De gegevens worden niet ter beschikking aan derden gesteld tenzij deze rechtsreeks betrekking hebben op de door u en Stichting Jeugdbondsuitgeverij overeengekomen opdracht.
 4. U kunt uw persoonsgegevens te allen tijde inzien, door een schriftelijk (via brief of email) verzoek hiertoe aan Stichting Jeugdbondsuitgeverij te richten. Binnen 4 weken zal een overzicht van de aanwezige persoonsgegevens worden verstrekt. Indien u verbetering, aanvulling of verwijdering wenst, dient u dat schriftelijk te melden. Stichting Jeugdbondsuitgeverij zal dan in alle gevallen uw instructies onmiddellijk opvolgen, dan wel uw gegevens uit haar bestand verwijderen.

Art 10. Overmacht

 1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Stichting Jeugdbondsuitgeverij ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Stichting Jeugdbondsuitgeverij gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Stichting Jeugdbondsuitgeverij kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Art 11. Diversen

 1. Indien u aan Stichting Jeugdbondsuitgeverij schriftelijk opgave doet van een adres, is Stichting Jeugdbondsuitgeverij gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Stichting Jeugdbondsuitgeverij schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
 2. Wanneer door Stichting Jeugdbondsuitgeverij gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Stichting Jeugdbondsuitgeverij deze Voorwaarden soepel toepast.
 3. Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Stichting Jeugdbondsuitgeverij in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Stichting Jeugdbondsuitgeverij vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
 4. Stichting Jeugdbondsuitgeverij is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Art 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.